top of page
Pole rolnictwo

Nasze plany !

Nasze plany: Co się u nas dzieje?
Image by George Bakos

Opis operacji i podział zadań

Zapewnienie infrastruktury: w tej części kluczowym zadaniem będzie dostosowanie zaplecza produkcyjnego na potrzeby grupy operacyjnej. Obejmuje remont, połączony z modernizacją budynku gospodarczego oraz zgromadzenie wyposażenia. Zadanie to będzie realizowane przez lidera, który będzie działał w oparciu stałe uzgodnienia zmierzające do optymalizacji procesów produkcyjnych poszczególnych partnerów. Organizacja wewnętrzna grupy: przygotowanie niezbędnych etykiet, treści do wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz w Internecie.

Niezbędne będzie też ustalenie harmonogramu oraz zasad HACCP korzystania z infrastruktury oraz środka transportu przewidzianego w ramach operacji (przyczepy do wożenia uli). Ponadto nastąpi uruchomienie marketingu „szeptanego” i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami produktów w ramach KŁD. Zadania te będą realizowane solidarnie przez wszystkich partnerów w podziale na sekcje: pszczelarze (pomieszczenie pracowni miodowej, wykorzystanie przyczepy do wożenia uli), suszenie – producenci owoców miękkich (sekcja suszarni wydzielona w przetwórni), tłoczenie oleju – producenci rzepaku (sekcja olejowa wydzielona w przetwórni). W obydwu ostatnich przypadkach zaangażują się również osoby planujące odpowiednie uprawy.

Na etapie wdrożeniowym: Lider w porozumieniu z grupą zapewni właściwą organizacje pracy w obrębie zakładu. Wszyscy członkowie będą zobligowani do wprowadzania na rynek lokalny (bezpośrednio do klienta lub z maks. 1 pośrednikiem) własne produkty o wysokiej jakości, promując jednocześnie ofertę pozostałych producentów i tym sposobem organizując wspólną sprzedaż. Jednocześnie członkowie grupy operacyjnej będą się wspierać wzajemnie, np. użyczając sobie sprzęt, którym już dysponują. Tym sposobem pojawią się wymierne oszczędności w zakresie np. braku konieczności zakupu wirówki do miodu, którą pszczelarze już dysponują.


Opis stanu docelowego: Mając na względzie doświadczenia innowacyjnych działań obserwowanych m. in. u producentów we Włoszech, członkowie grupy operacyjnej będą stopniowo odchodzić od wprowadzania do obrotu produktów rolnych do przetwórstwa i punktów skupu. W zamian rozwijać będą ofertę produktów wstępnie przetworzonych, oferując je do sprzedaży w KŁD. Niektóre produkty, jak np. jaja kurze, czy też miód będą oferowane w sposób zorganizowany i atrakcyjny pod względem marketingowym, kojarzącym się z profesjonalizmem i jakością lokalną (wspólne logo, motywy graficzne etykiet, jednolite opakowania, ekstensywne metody chowu).

Image by Tierra Mallorca

Opis inwestycji

Obecnie wykonywana działalność stwarza znaczny obszar do poprawy efektywności produkcji dzięki spójności marketingowej i wzajemnej promocji oferty z gospodarstw. Problemem jest brak zaplecza produkcyjnego umożliwiającego uzyskanie wartości dodanej związanej z prostym przetwórstwem przy gospodarstwach, umożliwiającym sprzedaż produktów bardziej złożonych (zamiast prostych surowców rolnych).

Bezpośredni związek z planowaną do realizacji operacją mają produkty nadające się do nieskomplikowanego przetwórstwa: produkcja pszczelarska, rzepak, owoce miękkie (aronia).

Asortyment produktowy (planowany)

Realizacja inwestycji pozwoli na wprowadzenie następujących produktów:

  1. miód w ofercie poszerzonej o miód kremowany
    (innowacyjną metodą, bez zaangażowania obróbki termicznej),

  2. pyłek pszczeli,

  3. pierzga,

  4. olej rzepakowy tłoczony na zimno,

  5. aronia ekologiczna suszona,

  6. jaja kurze,

  7. truskawka suszona.

Rynek warzywny

Promocja

Promocja: Członkowie grupy jako całość posiadają rozliczną sieć kontaktów. Podstawą działań promocyjnych będzie wzajemna promocja produktów – pszczelarze oferując np. miód swym klientom, przy okazji będą informować o możliwości nabycia innych produktów, jak np. olej rzepakowy, czy też ekologiczna aronia suszona.

W tym celu wykonane zostaną odpowiednie ulotki, jak też będą wykorzystane media społecznościowe poszczególnych osób. Niezależnie od powyższego powstanie strona internetowa z informacjami o asortymencie i miejscami zakupu produktów.


Tryb prowadzenia wspólnej sprzedaży i pozyskiwanie klientów: Na obecnym etapie uzgodniono, że grupa nie jest gotowa do uruchomienia sklepu stacjonarnego, czy też internetowego, gdzie byłyby oferowane wszystkie produkty, co wynika przede wszystkim z obwarowań prawno-fiskalnych tego typu działalności. Powrót do tej koncepcji nastąpi w perspektywie średniookresowej, w toku rozwoju asortymentu i ugruntowaniu bazy klientów. Na obecnym etapie, mimo prowadzenia wspólnych działań o charakterze promocyjnym (wspólna oferta w Internecie, na ulotkach, wzajemna promocja ofertowa), technicznie rzecz biorąc każdy z partnerów będzie wprowadzał do obrotu żywność zgodnie z aktualnie prowadzoną formułą administracyjną działalności (czyli w obszarze i grupie docelowej wynikających z przepisów np. sprzedaży bezpośredniej, RHD, czy też dostaw bezpośrednich). W niektórych przypadkach działalność ta zostanie dopiero zarejestrowana w toku operacji (np. olej rzepakowy obecnie nie jest produkowany z powodu braku pomieszczeń i sprzętu, dlatego też nie ma możliwości rejestracji RHD w Sanepidzie). Dlatego też, z przyczyn formalnych, jako miejsca działalności, przyjmuje się siedziby poszczególnych członków grupy. W miarę możliwości, mając na względzie działalność promocyjną, grupa będzie dążyć do organizowania wspólnych stoisk okolicznościowych – np. na lokalnych festynach. W przypadku poszukiwań dozwolonego w Programie pośrednika członkowie grupy będą informować o możliwościach asortymentowych innych osób z zespołu (wzajemna pomoc sprzedażowa). Ideałem dystrybucji, do której będzie dążyć grupa, jest pozyskanie klientów funkcjonujących w ramach grup zakupowych oraz zakładowych funduszy świadczeń socjalnych (np. w formie świątecznych paczek dla pracowników).


Tryb prowadzenia produkcji:

Analizując uwarunkowania formalne, w tym ograniczenia wynikające z poszczególnych formuł wprowadzania żywności do obrotu (np. zakaz zatrudniania w RHD), na obecnym etapie brak jest możliwości scedowania produkcji np. na dedykowaną spółdzielnię produkcyjną. Tak więc każdy z członków grupy operacyjnej będzie produkował indywidualnie. Wartością dodaną projektu jest, że mając wspólne, odpowiednio zaadoptowane i wyposażone pomieszczenie spełniające wysokie unijne standardy, producenci nie będą mieli konieczności ustanawiania takowych na swojej posesji. Lider zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczania pomieszczenia pozostałym członkom grupy, dzięki czemu każdy uzyska dostęp do przestrzeni produkcyjnej. Po odpowiednim przeszkoleniu członkowie grupy będą wspólnie z niej korzystać – zwłaszcza, że duża powierzchnia – prawie 120m2 – oraz przemyślany układ pomieszczeń – wzorowany na ministerialnych założeniach dot. „Inkubatorów kuchennych”, pozwoli na równoległą pracę osób i realizowanie kilku procesów produkcyjnych.

Płacenie w sklepie

Dalsze plany

Planuje się, że produkty będą sprzedawane również poza obszarem województwa podlaskiego. Odbywać się to będzie z udziałem pośrednika (tzn. maksymalnie jednego, dozwolonego założeniami Programu podmiotu). W przypadku rolniczego handlu detalicznego (RHD) wykorzystane zostaną uprawnienia producenta stwarzające możliwość zbywania żywności na rzecz podmiotów takich jak: sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze. Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje i inne placówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie odbywać m. in. z uwzględnieniem zakładów zlokalizowanych na obszarach powiatów sąsiadujących z województwem podlaskim lub miast: Warszawa, Lublin, Olsztyn - stanowiących siedzibę sejmiku województwa, sąsiadujących z województwem podlaskim. W przypadku produktów roślinnych, planowanych do dystrybucji w ramach dostaw bezpośrednich (np. aronia suszona), będą one sprzedawane m. in. z udziałem jednego (dozwolonego) pośrednika nie tylko na terenie województwa podlaskiego, lecz również województw przyległych (mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie).

Operacja jest związana ze wzmacnianiem pozycji rynkowej uczestników grupy polegającej na tworzeniu wartości dodanej w związku z przetwórstwem surowców na poziomie gospodarstwa oraz uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej wynikającej ze wspólnej promocji produktów będących w ofercie poszczególnych partnerów. Należy podkreślić, że operacja przyczyni się też do harmonijnego korzystania z podstawowych surowców naturalnych (w tym ekologicznych), gdyż powstałe produkty będą wytworzone w procesach naturalnych. Należy zauważyć, że obiekt wspólnego przetwórstwa zasilany jest przy użyciu energii słonecznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że działalność grupy opiera się również w oparciu o zakładany rozwój  oferty produktów pszczelich. Powiązanie hodowli pszczół z możliwością uzyskiwania stabilnego źródła dochodu z tego tytułu ma istotne znaczenie w kontekście zapyleń i pracy, którą wykonują pszczoły na rzecz środowiska naturalnego.

Konsorcjum nastawia się na oferowanie produktów pochodzących od swych członków na rynku lokalnym z nastawieniem na marketing "wirusowy". Oznacza to, że kluczem do sukcesu będzie ustanawianie relacji na linii producent-konsument i upodmiotowienie oferty (jako opozycja do produktów anonimowych). Tym sposobem konsumenci uzyskają stabilny dostęp do żywności o wysokiej jakości, czego gwarantem będą naturalne metody przetwórcze stosowane przez znanych imiennie (sprawdzonych) producentów.

bottom of page